Integritetspolicy (GDPR)

Det har alltid varit viktigt för oss att information som rör våra kunder behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar data och personuppgifter.

1.1 För oss på Securio Sweden AB med organisationsnummer 559075-4544 (”Securio, vi, vår ect” ) har alltid varit viktigt för oss att information som rör våra kunder behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar data och personuppgifter.

2.1 Hos Securio behandlas personuppgifter i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Detta innebär att det ställs höga krav på oss, båda internt och externt, avseende det sätt på vilket vi behandlar personuppgifterna. Det är viktigt för oss att vara öppna med hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Detta dokument innehåller vår policy om insamling, användning och behandling av personuppgifter.

2.2 Med ”Personuppgifter” avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post, kundnummer eller IP-adresser.
2.3 ”Behandling” avser varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter, t.ex. insamling, organisering, lagring, användning, radering och överföring.

2.4 I Securios verksamhet behandlas flera olika typer av personuppgifter. Följande kategorier av personuppgifter behandlas av Securio: a) namn, b) adress, c) e-postadress, d) telefonnummer, e) personnummer, f) kundnummer, g) bankkontonummer, och h) betalningshistorik.

2.5 I de flesta fall får vi personuppgifterna från dig själv i samband med att du blir kund hos oss .Vi kan också få dina kontaktuppgifter via någon av våra samarbetspartners där våra tjänster kan ingå i partnerns medlemsvillkor eller erbjudas på annat sätt. Vissa uppgifter som vi får från tredje part är insamlade från offentliga register, olika tävlingar eller andra aktiviteter. Vi är noga med att våra samarbetspartners i de fallen alltid på ett tydligt sätt ska informera dig om att, och för vilket ändamål, uppgifterna kommer skickas till oss på Securio.

3.1 Vi kommer att behandla personuppgifterna ovan för ett eller flera av följande ändamål:
A) För att marknadsföra och sälja tjänster och produkter. B) För att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtalen med dig som är kund. C) För att kunna tillhandahålla en adekvat kundservice. D) För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag eller myndighetsbeslut. E) För att kunna rekrytera och anställa personal. F) För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

3.2 Dina personuppgifter kommer aldrig att behandlas på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilka de samlats in.

4.1 Som en del av ändamålet att sälja och marknadsföra tjänster och andra produkter använder vi oss av viss profilering. Det innebär att vi samlar in vissa data (t.ex. din köphistorik, ålder, bostadsort och kön) som vi sedan använder för att sortera in dig i ett kundsegment. På kundsegmenten gör vi sedan analyser på aggregerad nivå med avidentifierade data, utan någon koppling till dig som individ. Analyserna syftar till att anpassa vår marknadsföring så att vi kan rikta så relevanta erbjudanden som möjligt till så många som möjligt. Vi gör aldrig några enskilda analyser av dig som individ och det förekommer inga automatiserade beslutsfattanden i vår verksamhet.

4.2 För Securio är det viktigt att inte kontakta personer som gett uttryck för att de inte vill bli kontaktade i marknadsföringssyfte. Därför har vi ett antal rutiner på plats för att så långt som möjligt se till att detta inte sker och att vi inte bryter mot de regler som gäller för marknadsföring. Exempel på sådana rutiner är:
A) Vi ”tvättar” alltid våra listor med telefonnummer mot NIX – registret innan vi ringer. B) Vi följer all marknadsrättslig lagstiftning och bevakar domstolspraxis på området. C) Vi följer de utomrättsliga normer som gemensamt kallas för ” god marknadsföringssed”. D) Vi följer SWEDMAs och kontaktas etiska regler för direktmarknadsföring. E) Vi bevakar och följer yttranden från Konsumentverket och DM-nämnden.

5.1 Vi behandlar enbart personuppgifter om behandlingen kan stödjas mot en laglig grund enligt EU:s dataskyddsförordning. En eller flera av följande lagliga grunder används när Securio behandlar dina personuppgifter:

5.2 Fullgörande av avtal. När du blir kund hos oss behöver vi i olika led behandla dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig och därefter för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet. Det innebär till exempel att dina personuppgifter läggs in i vår kunddatabas och att vi kan efterfråga ytterligare uppgifter om du anmäler ett ärende.

5.3 Rättslig förpliktelse. Viss behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt gällande lagstiftning,

5.4 Berättigat intresse. En del av våra behandlingar sker med stöd av Securios berättigade intresse som laglig grund. Detta förekommer endast efter att en intresseavvägning visat att den registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättigheter inte väger tyngre än det berättigade intresset hos Securio att behandla uppgifterna för ändamålet. Behandling av personuppgifter förekommer baserat på följande berättigade intressen hos Securio:
A) Vårt berättigade intresse av att sälja och marknadsföra produkter eller tjänster. B) Vårt berättigade intresse av att erbjuda en hög kundservicenivå. C) Vårt berättigade intresse av att kunna rekrytera och anställa personal. D) Vårt berättigade intresse av att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i verksamheten.
E) Vårt berättigade intresse av att utvärdera och utveckla våra rutiner och system.

6.1 Vi delar och för över dina personuppgifter till våra samarbetspartners i den mån det krävs för att tillhandahålla våra tjänster och leverera en god service. Vi för över personuppgifter till samarbetspartners om du har tecknat ett abonnemang genom oss, samt till företag som hjälper oss med informationsutskick och fakturering. Vi delar och överför också dina personuppgifter till våra leverantörer av IT-tjänster (appar, sms-tjänster m.m.).

6.2 När vi delar dina personuppgifter med andra företag är det mottagande företaget antingen personuppgiftsbiträden till Securio eller självständigt personuppgiftsansvariga. De företag som är personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

6.3 Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES kan personuppgifterna lagras utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

6.4 Om vi är skyldiga enligt lag eller vid misstanke om brott kan vi komma att dela dina personuppgifter med statliga myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter.

7.1 Vi kan få tillgång till, behålla och dela dina personuppgifter som svar på en rättslig begäran (såsom husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande från tillsynsmyndighet eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av undersökningen.

8.1 Vi sparar dina personuppgifter olika länge beroende på vilken uppgift det rör sig om och ändamålet med behandlingen. Vi har upprättat interna regler för lagring och gallring av personuppgifter som vi vid alla tidpunkter följer. Personuppgifterna sparas aldrig längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling och aldrig längre än vad vi har rätt till enligt gällande lagstiftning.

8.2 Uppgifter som behandlas för att kunna uppfylla vårt avtal med dig behandlas fram till dess att avtalsförhållandet upphört. Efter denna tidpunkt behandlar vi uppgifterna i ytterligare 12 månader i marknadsföringssyfte om du inte invänt mot sådan behandling, då raderar vi alla dina personuppgifter..

9.1 Rätt till tillgång. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och mer information om behandlingen. Det innebär att du får en kopia av de personuppgifter som rör dig som vi behandlar utan kostnad. Om du begär utdrag väldigt ofta kan vi ta ut en skälig avgift för administrativa kostnader. En förutsättning för att vi ska kunna ge dig tillgång till dina personuppgifter är att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt, till exempel genom Bank-ID.

9.2 Rätt till rättelse. Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar uppdaterade och korrekt. Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar uppgifterna. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till behandlingens ändamål. Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionell ansträngning.

9.3 Rätt till radering. Du har alltid rätt att vända dig till oss med en begäran om att dina uppgifter raderas. I vissa fall är vi dock förhindrade att radera personuppgifterna, till exempel om de behövs för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig. I följande fall kommer vi alltid att radera uppgifterna på din begäran:
A) Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in. B) Om du har invänt mot behandling och vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen. C) Om personuppgifterna har behandlats på ett sätt som strider mot lag. D) Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger oss.
9.4 Rätt till dataportabilitet. Om du är kund hos oss har du rätt att få dina personuppgifter överförda i ett maskinläsbart format direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

9.5 Rätt att göra invändningar. Om du invänder mot en behandling av dina personuppgifter som baseras på ett hos Securio berättigat intresse, kommer vi upphöra med behandlingen av personuppgifterna för dessa ändamål, om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen. Du har dock alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du väljer att invända mot direktmarknadsföring kommer Securio inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Vi kan dock vara tvungna att fortsätta behandla uppgifterna för andra ändamål, till exempel för att uppfylla våra åtaganden enligt avtalet med dig som är kund.

10.1 Rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter – notera att vi i första hand rekommenderar att du vänder dig till oss med eventuella klagomål men du får också lämna ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).
10.2 För att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och denna interna policy har Securio utsett ett dataskyddsombud. Om du har frågor gällande denna policy, eller behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till dataskyddsombudet på följande adress: privacy@securiosweden.se

11.1 Särskilt om företagskunder. I de fall vår kund är ett företag är det kunden som är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas inom ramen för våra tjänster. De enda uppgifterna vi är personuppgiftsansvariga för är uppgifter som används för att administrera kundförhållandet, framförallt kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos kunden.

11.2 Ändringar. Om vi gör ändringar eller tillägg i denna policy så skickar vi alltid ett e-post meddelande till dig om detta eller meddelar dig på annat lämpligt sätt. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.securiosweden.se

Cookie policy

På denna webbplatsen använder vi cookies och liknande tekniker så som lokal lagring och sessionslagring.

Vi använder cookies och lokal lagring för att göra webbplatsen bättre för dig som besöker webbplatsen. Gör du till exempel några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i en cookie.

Om cookies och liknande tekniker

En Cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator/surfplatta/telefon i webbläsaren som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på webbplatsen.

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Olika typer av cookies

Det finns olika typer av cookies, på denna webbplats kan följande komma att användas:

  • Beständig cookie. De sparar en fil som ligger kvar under en längre tid på din dator/surfplatta/telefon.
  • Sessionscookie. Under tiden du är inne på vår webbplats kan denna komma att lagras temporärt i din dators/surfplattas/telefons minne. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Tredjepartscookie. En tredjepartscookie kommer från tredje part. Dessa cookies kommer alltså från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen. Cookies som t.ex. används för webbstatistik eller inbäddat innehåll på webbplatsen är exempel på typiska tredjepartscookies.

Vi använder oss av följande cookies

  • Nödvändiga cookies är nödvändiga för driften av vår webbplats. De gör det till exempel möjligt för dig att logga in på webbplatsen, fylla i formulär eller liknande.
  • Funktionella cookies används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Det möjliggör för oss att göra webbplatsens innehåll mer personligt för dig och komma ihåg dina preferenser.

Vad vi samlar in och lagrar

Hur vi använder cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies för funktionaliteten av webbplatsen.

När du klickar ner cookiebannern sparas en textsträng lokalt i din webbläsares Local Storage för att webbplatsen ska kunna se att du redan klickat ner cookiebannern nästa gång du besöker webbplatsen.

Vi använder Google maps på vår webbplats, därför sparas tredjepartscookies från Google. Här kan du läsa mer om Googles cookies: https://policies.google.com/technologies/cookies

Blockera cookies

Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till all funktionalitet på webbplatsen. Genom webbläsaren kan du också radera cookies som lagrats tidigare. Se din webbläsares inställningar för mer information om detta.

Observera att en del funktioner på webbplatsen kan sluta fungera om du blockerar cookies i din webbläsare.

Lag om cookies

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?